Reglement

ART 1 De wedstrijd

 

De Essec 12 Hours is een recreatieve aflossingsproef die verschillende teams van maximum 6 renners de mogelijkheid biedt om het tegen elkaar op te nemen in een 12 uren durende proef op Circuit Zolder. Het team dat de meeste ronden na 12 uren heeft afgelegd is de winnaar, het team dat de twee wedstrijden deelneemt neemt deel aan de Essec 24 Hours Cycling.

 

ART. 2: Inschrijvingen

 

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van :
– Een volledig ingevulde inschrijving via de website
EN
– De betaling van het volledige inschrijfgeld van het team

 

ART. 3: Annulatie van deelname of terugtrekking
Er wordt geen terugbetaling gedaan van het inschrijfgeld.

 

ART. 4: Het team
Teams worden opgedeeld in de volgende categorieën:

 

Solo’s, Duo’s, Quattro’s, Sextet, Women, Solo Women.

 

In de categorieën solo’s, duo’s, quattro’s’ en sextet wordt mogelijks nog eens een opdeling gemaakt op basis van de gemiddelde leeftijd van de fietsers (enkel opsplitsing bij meer dan 5 inschrijvingen per klasse).

 

De verdeling van de gemiddelde leeftijd is vastgelegd -40/+ 40.

 

Competitievergunninghouders (Cycling Vlaanderen, OVWF, WAOD, WVF, …) zijn niet toegestaan om deel te nemen aan deze wedstrijden. Enkel houders van een RECREA vergunning of niet-vergunninghouders hebben startrecht.

 

Ex-beroepsrenners, ongeacht hun leeftijd, kunnen NIET deelnemen aan de evenementen van de Essec Endurance Cycling Series. Teams die een ex-beroepsrenner willen inzetten omwille van publicitaire doeleinden, worden gevraagd eerst goedkeuring te vragen aan de organisatie via info@endurancecyclingseries.be.

 

ART. 5 : Minimum leeftijd
De minimum leeftijd van de deelnemers wordt vastgelegd op 18 jaar op 4 september 2021. Wenst u hierop een uitzondering, neem contact op met de organisatie via info@endurancecyclingseries.be.

 

ART. 6 : Eigen materiaal, rennerskwartier, tenten
Elke deelnemende ploeg krijgt voldoende oppervlakte ter beschikking in het rennerspark. Op deze ruimte mogen de ploegen een tent, mobilhome of dergelijke installeren om er hun materiaal in onder te brengen en te slapen.  Alcohol alsook pepmiddelen en doping zijn ten strengste verboden in het rennerskwartier. Er zijn aansluitingspunten voor stroom en water. Materiaal voor aansluiting te voorzien door de teams zelf. Let wel dat er voor de elektriciteit moet gewerkt worden met de blauwe campingstekkers. Muziek is verboden aangezien onze evenementen plaatsvinden tijdens de ‘stille weekends’ op Circuit Zolder.

 

ART. 7: Waarborg
Een waarborg van 50 €, voor de bus met transponder, moet na de briefing worden afgegeven. Het geld moet in een afsluitbare enveloppe zitten. Graag één briefje van 50 EUR hiervoor voorzien! Na controle en na ontvangst van de transponder wordt de enveloppe gesloten.
De waarborg zal worden teruggegeven op het einde van de wedstrijd, nadat de bus met transponder terug afgegeven is.

 

ART. 8: Fiets en uitrusting

 

In principe zijn enkel koersfietsen toegestaan. Mountainbikes met slickbanden en sportfietsen met een recht stuur worden ook aanvaard. Tijdritfietsen, elektrische fietsen en ligfietsen zijn verboden. Het is eveneens verboden om met opzetstukken op het (koers)stuur te rijden.
De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat signaleren aan de ploeg die onmiddellijk het risico moet verhelpen, op straffe van uitsluiting.
Van zodra de duisternis is gevallen is een voorste verlichting verplicht. Deze dient te worden aangestoken bij het binnenrijden van de pitstraat.
Elke renner krijgt bij aanvang van het evenement een rugnummer. Dit nummer moet integraal zichtbaar blijven gedurende de proef.
Het dragen van een valhelm is verplicht. Zonder valhelm mag men het circuit niet betreden.

 

ART. 9: Registratie van de ronden en klassement

 

Elke renner krijgt op het secretariaat een rugnummer en polsbandje. Beiden moeten ten alle tijde gedragen worden tijdens de wedstrijd.

 

Het registreren van de ronden tijdens het evenement gebeurt via een elektronisch systeem. Elk team krijgt hiervoor een drinkbus met daarin een transponder die de renner in koers steeds bij zich moet hebben. Iedereen is verplicht een tweede drinkbushouder op de fiets te monteren waarin de drinkbus wordt geplaatst. Drinkbussen mogen niet in de trui achteraan omdat dan het signaal niet sterk genoeg is.
Op de start en finish lijn van het circuit is een elektronisch oog geplaatst, zodat bij passage van de renner (met chip) de gegevens per team worden bijgehouden in een centrale computer. De resultaten zullen op verschillende schermen en via intra-en internet live te volgen zijn (http://www.raceresults.nu). Elke ploeg is verantwoordelijk voor het opvolgen van zijn eigen tijdsregistratie. Indien er geen registratie meer is moet onmiddellijk de organisatie worden verwittigd. Aan het eind van de proef wint de ploeg met het meeste aantal afgelegde ronden in 12 uur. Bij gelijk aantal ronden zal de sprint beslissen. Alle renners met minder aantal ronden die net voor de winnaar over de aankomst reden dienen deze laatste ronde voor het eindklassement volledig uit te rijden..
De tijdsmeting en alle apparaten die hierbij gepaard gaan worden door de organisatie uitbesteed aan een professionele firma die zorgt voor de goede werking. De organisatie kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken.
Livetiming en uitslagen beschikbaar via www.raceresults.nu

 

ART. 10: Aflossing

 

We gaan voor een wissel à là Formule 1 maar dan zonder bandenwissel. In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt de ganse pitlane gebruikt als wisselzone.
– De PITLANE ENTRY zal heel duidelijk worden aangegeven.
– Vanaf deze lijn zal er dus niet harder mogen gereden worden dan 25km/u en dit gedurende de ganse lengte van de pitlane.
– Het staat de fietsers vrij te wisselen waar ze willen in de pitlane. De ganse pitlane = wisselzone.
– De wissel dient echter wel te gebeuren achter de rode lijn die de fastlane afbakent.
– De wissel gebeurt nog steeds door het doorgeven van de bus met daarin de transponder.
– De transponder mag enkel worden door gegeven wanneer de renner die binnenkomt voet aan grond heeft = niet al rijdend.
– Vanaf de lijn PITLANE EXIT, die ook duidelijk zal worden aangegeven, mag er terug sneller gereden worden dan 25km/u. 

DOWNLOAD DE INFO FICHE

! Let op !  

De snelheid wordt over de ganse lengte van de pitlane gemeten aan de hand van de transponder met een nauwkeurigheid van 0,001 sec.
Iedere overtreding wordt onmiddellijk en zonder discussie bestraft met een penalty van 30 seconden. Tijdstraffen worden op de live-timing vermeld, beschikbaar via www.raceresults.nu

 

ART. 11: Pech
De renner die in moeilijkheden komt op het circuit tracht de reparatie zelf op de piste uit te voeren of begeeft zich zo snel mogelijk naar de wisselzone. Er is langs de piste geen assistentie voorzien.

 

ART. 12: Het circuit
De ploegen verbinden er zich toe het uitgestippelde traject te respecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De wedstrijdcommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours.

 

ART. 13: Hinderlijk of gevaarlijk (rij)gedrag
De deelnemers engageren zich om geen alcohol of andere pep- of prestatiebevorderende middelen te gebruiken. Tijdens de duur van de proef is rust onontbeerlijk, gun het de andere ploegen dan ook. Elke buitensporigheid zal een sanctie inhouden. Indien u zich benadeeld voelt of onregelmatigheden opmerkt bij andere teams, kunt u dit melden bij de wedstrijdcommissarissen die zich in de wisselzone bevinden. Hierop zullen zij in alle discretie een onderzoek uitvoeren. Ook bellen tijdens het fietsen is verboden!

 

ART. 14: Diefstal en/of beschadiging
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn zone.

 

ART. 15: Sancties
Enkel en alleen de hoofdverantwoordelijke in de hoedanigheid als voorzitter van het evenement is bevoegd om een team sancties op te leggen.

 

ART. 16: Drank en eetwaren
Drank en eetwaren in het rennerskwartier worden alleen door Circuit Zolder tijdens het evenement verkocht. Op andere plaatsen van het circuit worden deze verkocht door een derde partij die aangesteld is door Circuit Zolder. Andere verkopen zijn niet toegelaten.

 

ART. 17: Prijzen
Er zijn geen geldprijzen voorzien. We voorzien wel bekers voor de eerste drie per categorie (zie ook artikel 4).

 

ART. 18: Rode Kruis
Het rode kruis is beschikbaar gedurende de totale duur van het evenement. Eventuele dokterskosten en of ziekenwagenvervoer komen ten uwe laste. De hulppost zal zich bevinden in de buurt van het secretariaat.

 

ART. 19: Voertuigen
De deelnemers worden aangeraden tijdig aan te komen en de wagens snel uit te laden. Alle voertuigen moeten daarna op de aangeduide parking geparkeerd worden. 

 

ART. 20: Verzekering
Er is geen persoonlijke lichamelijke ongevallenverzekering voorzien in het inschrijfgeld dus wordt een dekking door familiale verzekering alsmede een persoonlijke ongevallenverzekering sterk aanbevolen. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongelukken en /of diefstallen.

 

ART. 21: Procedure bij ongeval
Bij de briefing wordt elke verantwoordelijke ploegleider ingelicht over de te volgen procedure bij ongeval. Deze wordt dan verwacht op zijn beurt die informatie door te geven aan de andere teamleden. Indien u het slachtoffer bent of getuige van een valpartij waar hulp nodig is, dan kan u het best zo snel mogelijk iemand van de organisatie waarschuwen die continu in verbinding staat met het secretariaat.
Belangrijk is dan dat de juiste plaats wordt meegegeven zodat de hulpdiensten de deelnemer gemakkelijk en snel kunnen helpen.

 

ART. 22: Publiciteit
Publiciteit op fietsen en kledij is toegelaten. Voor alle andere vormen van reclame dient vooraf toestemming gevraagd aan de organisatoren.

 

ART. 23 : “Ik fiets proper”
3 zaken die we als organisatie fel willen benadrukken :

 

1/ Hoffelijk gedrag tijdens de wedstrijd.
Onze wedstrijd moet in de eerste plaats “FUN“ zijn. En dan is schelden, duwen en trekken niet aan de orde. Ook met tragere deelnemers wordt op een verantwoorde manier omgegaan.
2/ Dopingvrij de fiets op.
Dopingvrij fietsen vinden wij de normaalste zaak van de wereld !!
3/ Alle afval terug in de achterzak.
Alle papiertjes van energierepen en dergelijke worden terug in de achterzak gestoken en nadien in de vuilnisbak gedeponeerd.

 

Er zijn gedurende de volledige 12 uren scheidsrechters op de baan. Iedere inbreuk op het “proper fietsen” kan gesanctioneerd worden met een gele kaart. Bij een 2de inbreuk kan het team uitgesloten worden van verdere deelname. Eventueel kan de organisatie strafrondes opleggen.
Tegen een beslissing van de scheidsrechters is geen beroep mogelijk.

 

ART. 24: Sancties

 

Het niet naleven van een regel uit dit reglement wordt door de organisatoren gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van het team, hetzij door strafronden. De bedoeling daarvan is alle deelnemers op gelijke voet te behandelen en er een geslaagd evenement van te maken.

 

ART. 25: Kennisname van het reglement
Met zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en de artikelen nauwgezet te zullen respecteren.
Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast.